סגירת תואר מוסמך

ציוני הגמר ל תואר מוסמך ייקבעו על בסיס המרכיבים הבאים: 

  1. מסלול מחקרי : עבודת גמר מחקרית, ממוצע ציוני הקורסים ובחינת גמר. הכללת בחינת הגמר והמשקל היחסי של כל אחד מהמרכיבים בציון הכולל נתונים לשיקול דעת ה פקולטה .
  2. מסלול לא מחקרי : ממוצע ציוני הקורסים. הכללת עבודת גמר לא מחקרית, עבודה סמינריונית ובחינת גמר ומשקלם היחסי בציון הכולל נתונים לשיקול דעת ה פקולטה .
  3. ציון גמר ל תואר מוסמך איננו מחושב עבור המסיימים תואר מוסמך במסגרת המסלול הישיר לתואר דוקטור. לפיכך, הם אינם נכללים במדרג המסיימים ואין נקבעת לגביהם רמת סיום (סעיף 14.55).

שלבים לסגירה:

1. יש למלא את שני הטפסים הנ"ל ולהעבירם מלאים וחתומים למזכירות החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת באימייל או בפקס. פרטים נמצאים בטפסים.
2. מזכירות החוג תכין את השקלול ותעביר אותו לאישורו של התלמיד. 
3. לאחר קבלת השקלול החתום, מזכירות החוג תעביר אותו להמשך סגירה פקולטטית בפקולטה למדעי הרוח.
4. מכתב זכאות לתואר ניתן יהיה לקבל במזכירות תלמידים של מדעי הרוח כשבועיים לאחר הגעת השקלול החתום לסגירה סופית של רכזת מוסמך בפקולטה.
5. כל עוד השקלול החתום לא הועבר למזכירות החוג, לא ניתן יהיה להמשיך בסגירת התואר. 

בקשה לסגירת התואר | אישור שקלול