סגירת תואר בוגר

 

14.2 חישוב ציון הגמר לתואר

ציון הגמר ל תואר בוגר ייקבע על סמך הציונים (למעט המוגדרים בסעיף 9.2) של כל הקורסים הנדרשים על פי תכנית הלימודים לתואר ב פקולטה שבה למד – ורק על פיהם, וללא התייחסות לשיוך החוגי של הקורסים. ציון הגמר ל תואר בוגר  יחושב כממוצע משוקלל של הציונים הסופיים בקורסים לעיל, כדלקמן:

א. הציון הסופי בקורס יוכפל במספר נקודות הזכות של הקורס.

ב. סכום המכפלות יחולק בסכום הנקודות.

ציון גמר חוגי ייקבע באותו אופן על פי כל הקורסים הנדרשים בתכנית הלימודים החוגית ורק על פיהם (למעט המוגדרים בסעיף 9.2). גם במסלול דו-חוגי ייקבעו כאמור לעיל הציון החוגי בכל אחד מהחוגים. קורסים הדרושים לתואר ולא לחוג ייכללו בחישוב הציון הסופי לתואר ולא בחישוב הציון הסופי לחוג/ים.

1. יש למלא את שני הטפסים הנ"ל ולהעבירם מלאים וחתומים למזכירות החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת באימייל או בפקס. פרטים נמצאים בטפסים.
2. מזכירות החוג תכין את השקלול ותעביר אותו לאישורו של התלמיד. 
3. לאחר קבלת השקלול החתום, מזכירות החוג תעביר אותו להמשך סגירה פקולטטית בפקולטה שבה התלמיד רשום.
4. מכתב זכאות לתואר ניתן יהיה לקבל במזכירות תלמידים של הפקולטה בה התלמיד רשום כשבועיים מיום הגעת השקלול לרכזת בוגר בפקולטה הרלוונטית.
5. כל עוד השקלול החתום לא הועבר למזכירות החוג, לא ניתן יהיה להמשיך בסגירת התואר. 

טופס בקשה לסגירת תואר בוגר | טופס אישור שקלול תואר בוגר