פרסים ע"ש מארק ולובה יובילר לתלמידי מחקר הלומדים לתואר שני, שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ-ישראל ויישובה בעת החדשה (מן המאה הי"ח ואילך)