סגירת תואר מוסמך

ציוני הגמר לתואר מוסמך ייקבעו על בסיס המרכיבים הבאים:

  1. מסלול מחקרי: עבודת גמר מחקרית, ממוצע ציוני הקורסים ובחינת גמר. הכללת בחינת הגמר והמשקל היחסי של כל אחד מהמרכיבים בציון הכולל נתונים לשיקול דעת הפקולטה .
  2. מסלול לא מחקרי: ממוצע ציוני הקורסים. הכללת עבודת גמר לא מחקרית, עבודה סמינריונית ובחינת גמר ומשקלם היחסי בציון הכולל נתונים לשיקול דעת הפקולטה .
  3. ציון גמר לתואר מוסמך איננו מחושב עבור המסיימים תואר מוסמך במסגרת המסלול הישיר לתואר דוקטור. לפיכך, הם אינם נכללים במדרג המסיימים ואין נקבעת לגביהם רמת סיום (סעיף 14.55).

למידע נוסף >

 

שלבים לסגירת תואר שני בחוג:

1. יש למלא טופס בקשה לסגירת תואר
2. מזכירות החוג תכין את השקלול ותעביר אותו לאישורו של התלמיד עם טופס אישור שקלול לחתימה
3. לאחר קבלת השקלול וטופס האישור החתום, מזכירות החוג תעביר את הבקשה לסגירת תואר למזכירות הפקולט