תואר מוסמך

תכנית הלימודים לתואר שני מציעה התעמקות והרחבה בתחומי הידע השונים אותם מציע החוג, הן בעת המודרנית והן בתקופה הטרום-מודרנית, תוך שילוב קורסים עיוניים, טקסטואליים וקורסים מחוגים אחרים.
בנוסף, משפרים לימודי התואר השני את הידיעה בשפות המזרח התיכון: ערבית, פרסית ותורכית על פי בחירת התלמיד.
סטודנטים הכותבים עבודת סמינר מחקרית (תיזה) מתנסים בעבודה מחקרית של ממש בתחום מזרח תיכוני המעניין אותם.

 

הלימודים למוסמך מתנהלים בשני מסלולים:

1. מחקרי (מסלול א')- תנאי הקבלה ממוצע 90 בלימודי הבוגר (בחוג וציון סופי בתואר)
2. עיוני (מסלול ב')- תנאי קבלה ממוצע 80 בלימודי הבוגר
 

רשימת קורסים:

1. מסלול מחקרי
2. מסלול עיוני

מחשבונים לבדיקת חובות לתואר למתחילים לימודיהם עד תשפ"ב (טבלאות ייעוץ):

לצפייה בשנתונים ונהלים לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית (שנת התחלת הלימודים) בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של לימודי האסלאם והמזרח התיכון

 

בחינת גמר

בחינת גמר הינה חובה במסלול המחקרי לתלמידים שהחלו לימודים עד תשפ"ב. החל מתשפ"ג אין חובת בחינת גמר במסלול המחקרי

בסיום הלימודים, על התלמידים לתואר מוסמך במסלול המחקרי - להיבחן בבחינה מסכמת בתחום לימוד אחד. לבחינה המסכמת שתי מטרות:

  1. לבחון את יכולתו של התלמיד ליישם את הידע, הכלים והמיומנויות שרכש במהלך לימודיו לתואר שני, ובעיקר היכולת ליישם גישה ניתוחית וביקורתית לספרות המחקר ויכולת כתיבה.
  2. להעשיר את הידע של התלמיד בשני תחומי התמחות.

 

בחירת נושא התמחות

בתחילת שנת הלימודים האחרונה לתואר (השנה בה התלמיד מתכוון לסיים את כלל חובות לימודיו לתואר) יבחר התלמיד מתוך רשימת נושאי התמחות הנמצאת באתר החוג שני נושאים אפשריים שעל אחד מהם ייבחן בפועל. אחד מנושאי ההתמחות יכול להיות בתחום הכללי שבו כתב התלמיד עבודה סמינריונית במהלך לימודיו לתואר ראשון או לתואר שני. התלמיד ימלא את טופס ההרשמה לבחינה, בו יציין את שני הנושאים שבחר, ויעביר את הטופס אל יועץ המוסמך של החוג. היועץ יאשר נושא אחד ויפנה את התלמיד למרצה שיבחן אותו בנושא שאושר. היועץ יכול שלא לאשר את המוצע על-ידי התלמיד משיקולים פדגוגיים ומינהליים. לא ניתן להיבחן אצל מרצה שאמור לשמש גם המנחה של התיזה (ראו תקנון אתר החוג תוכנית הלימודים - לימודי המוסמך).

 

חומר הבחינה

לאחר קבלת אישור היועץ יפנה התלמיד למורה הבוחן וירכיב בעצה אחת איתו ביבליוגרפיה של ספרות המחקר העדכנית בנושא ההתמחות. הביבליוגרפיה תכלול רשימת ספרים ומאמרים בשפת מקור מזרחית לפי ידיעת התלמיד וביבליוגרפיה בשפות מערב-אירופאיות על פי שיקולי המורה.

 

מועד הבחינה

התלמיד ייגש לבחינה במועדי בחינות כלל-פקולטטיים שיפורסמו על-ידי מזכירות החוג. באישור המורה יוכל התלמיד להיבחן במועד מיוחד אם אין צורך בתיאום משגיח בחינות מהפקולטה.

 

טפסים

 

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תזה)

(נהלים אלו תקפים רק לתלמידים אשר התחילו את לימודי המוסמך שלהם בשנת תשע"ב ואילך) 

 

בישיבת מליאת הפקולטה נדרשנו לחידוד הנוהלים הקשורים בהגשה ואישור עבודה סמינריונית מחקרית (תיזה) במסלול המ"א המחקרי.

 הנוהל האוניברסיטאי קובע:

"נושא העבודה המחקרית ייקבע בהתייעצות בין התלמיד/ה והמורה, ויובא לידיעתו של ראש החוג.מזכירות החוג תעביר את פרטי העבודה למזכירות לענייני הוראה.

העבודה (כולל הערות וביבליוגרפיה) תהיה בהיקף של 80-40 עמודים רווח כפול במעבד תמלילים; דיאגרמות, תמונות, טבלאות ונספחים טקסטואליים הנדרשים בנושאים מסוימים לא יובאו במנייןעמודים זה. ... העבודה תיקרא על ידי המדריך האישי וע"י מורה נוסף, שייקבע ע"י ועדת ההוראה. הוועדה תקבע את הקורא השני רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמדריך (כולל חוות דעת מנומקתוציון מספרי) המאשרים את הגשת העבודה לשיפוט. ראש החוג, בהתייעצות עם המדריך, יציע בכתב לוועדה שמות של שני מורים לפחות, שיכולים לשמש כקורא שני.... הקורא השני יעביר את חוותהדעת על העבודה (כולל ציון מספרי) למזכירות ועדת ההוראה תוך חודשיים מקבלת העבודה."

 על מנת לעמוד בנוהל זה קבענו מספר כללים אדמיניסטרטיביים.

 התלמיד יגיש תוכנית כתובה לפני תחילת כתיבת העבודה.

ההיקף והפורמט של תוכנית זו ייקבעו בכל חוג בנפרד ו/או בין התלמיד למנחה. תוכנית זו אינה הצעת מחקר מלאה (כגון הצעת מחקר לדוקטוראט או לקרן מחקר) אולם היא צריכה להגדיר את אובייקט המחקר, את מטרות המחקר ואת היקפו (לא בעמודים אלא בעומק/רוחב). חשוב להדגיש שמעבר לערך הדידקטי של עצם הכנת התוכנית היא מהווה חוזה, או זכרון דברים מחייב שמטרתו לאשרר את תחילת מערכת יחסים של מדריך-מודרך בינכם לבין המנחה שבחרתם, להגדיר את הנדרש מכם ולהוות בסיס מוסכם לבוררות אם חלילה יחול כשל כלשהו בהמשך הדרך.

  • תכנית העבודה המחקרית למוסמך תהיה חתומה על ידי הסטודנט שהגיש אותה, על ידי המדריך, ועל ידי ראש החוג. עותק אחד שלה יימסר למזכירות הפקולטה ועותק אחר יישמר בתיקו של התלמיד במזכירות החוג.

לאחר תקופת התאמה רלוונטית מזכירות הפקולטה תפסיק לקבל עבודות מ"א שעבורן לא הופקדה תכנית עבודה. בכל מקרה כל עוד לא הוגשה למזכירות הפקולטה תוכנית חתומה, כל התייחסות שלנו לתלמיד תהיה מתוך הנחה שלא התחיל עדיין את שלב העבודה על התיזה.

 · בעת הגשת העבודה במזכירות הפקולטה אנחנו נדרוש מכם אישור בכתב מהמדריך שזהו הנוסח הסופי של העבודה והוא מאשר את הגשתה לשיפוט (אלא אם כן יש כבר בידנו חוות דעת וציון ברגע הגעת העבודה למזכירות).

 מכאן גם נובע שאתם, בעת תכנון הגשת העבודה, צריכים לתאם עם המדריך; להקצות לו פרק זמן מתאים לקרוא את העבודה ולהעיר הערות; ולהקצות לעצמכם פרק זמן מתאים לתקן את ההערות הללו. תאריך הגשת העבודה – לצרכי חישוב הזמן המוקצב לבדיקה או לכל צורך אדמיניסטרטיבי אחר – הוא התאריך שנרשם במזכירות בזמן הגשת הנוסח הסופי ביחד עם האסמכתה מהמדריך.

 אנחנו מקוים שהקפדה על נוהלים אלה תהפוך את תהליך ההנחיה ליעיל יותר ותקצר את משך הבדיקה.

 שימו לב! על כל תלמיד מוסמך למלא את "טופס הצעת מחקר" ולהגישו במזכירות החוג ובמזכירות לענייני הוראה, לאחר שהחתים את המדריך לתזה ואת ראש החוג.

  

שינויים בנוהל הגשת עבודה סמינריונית מחקרית (תיזה) בפקולטה למדעי הרוח

 ועדת ההוראה החליטה בישיבתה האחרונה לעבור לנוהל של הגשה דיגיטלית של עבודות מ"א בפקולטה, כדלהלן:

 

 1.      העבודה תוגש למזכירות לענייני הוראה של הפקולטה בעותק מודפס אחד. לדף הראשון של העבודה ייצורף אישור של המדריך, בנוסח הבא:

 

        הריני  לאשר שהעבודה הזו נכתבה בהדרכתי, והנוסח המוגש בזאת הוא סופי ומוכן למסירה לקורא חיצוני.

אישור זה יהיה  חתום ע"י המדריך בכתב יד.

2.      במקביל, יישלח הסטודנט עותק אלקטרוני בפורמט PDF למזכירות (humanities@savion.huji.ac.il).

3.      המדריך יישלח במקביל את חוות דעתו והציון, בדואר אלקטרוני, למזכירות לענייני הוראה, ביחד עם הצעה לקוראים-חיצוניים. הצעה זו תכלול כתובת אימייל עדכנית של כל אחד מהקוראים המוצעים.

4.      במידה שאחד או יותר מהקוראים המוצעים איננו מורה תקני ופעיל באוניברסיטה העברית (קרי: עובד במוסד אחר, מורה ללא תקן, אמריטוס, נמצא בשבתון או בחל"ט) חלה אחריות על המדריך לוודא שהקורא המוצע יהיה מוכן לקרוא את העבודה, אם תימסר לו, בטרם הוא מעלה את שמו כקורא פוטנציאלי.

5.      העבודה תיחשב כ"מוגשת" רק לאחר שנתמלאו התנאים (1) – (4). בשלב זה יקבלו התלמיד והמדריך אימייל המאשר את הגשת העבודה. התאריך של האימייל הזה הוא התאריך הקובע מבחינתו של התלמיד לצורכי משך זמן הבדיקה, תשלומי שכ"ל וקנסות פיגורים, וכיוב'.

6.      הפניה לקורא החיצוני שנבחר תיעשה בדואר אלקטרוני ותכלול עותק PDF של העבודה. תאריך הפניה הזו הוא הקובע מבחינת הקורא לצורכי משך בדיקה וכיוב'.

7.      קורא שאינו יכול לעמוד במטלת הבדיקה מסיבה כלשהי יודיע על כך למזכירות לענייני הוראה (כולל פרוט הסיבה) מיידית באימייל חוזר.

8.      קורא שירצה לקבל עותק קשיח של העבודה יודיע על כך למזכירות לענייני הוראה באימייל חוזר ויצרף כתובת דואר (snail mail) מעודכנת. אין בתאריך הגעתו (או אי-הגעתו) של העותק הקשיח לקורא בכדי לשנות את התאריך הקובע לצורכי השלמת הבדיקה.

9.      היה ומזכירות לענייני הוראה שלחה את העותק הקשיח—יתבקש התלמיד להפקיד עותק קשיח נוסף במזכירות.

10.  עם השלמת תהליך הבדיקה יישלחו עותקים אלקטרוניים לספרית הר הצופים ולספריה הלאומית, יקוטלגו שם כחלק מהאוסף הדיגיטלי, ויונגשו לקהל הקוראים דרך האינטרנט. התלמיד יוכל לקחת ממזכירות לענייני הוראה את העותק הקשיח המופקד שם. אם לא יבוא לקחתו תוך זמן סביר, העותק ייגרס.

 אנחנו מקוים שהנוהל החדש ייפשט ויקצר את תהליכי ההגשה והבדיקה של עבודות סמינריוניות מחקריות וימנע מקרים עצובים שבהם עבודות נסעו הלוך ושוב ב-snail-mail תוך בזבוז זמן יקר הן של הבודקים והן של הסטודנטים, הלכו לאיבוד, שכבו בתאו של מורה הנמצא בשבתון וכיוב' תקלות.

 

 אם יש סיבה מהותית מדוע אי אפשר להגיש את העבודה בעותק אלקטרוני, נבקש מכתב הסבר מהמנחה, בעת הגשת העבודה. במקרה זה תוגש העבודה בשלושה עותקים קשיחים, עפ"י הנוהל שהיה מקובל עד כה.

 

 תוקף ההנחיות החדשות יחול על כל העבודות שיוגשו מה-1/6/2013 אם כי אפשר (ומומלץ) להגיש עבודות עפ"י נוהל זה באופן מיידי.

סמינר מחלקתי

סמינר מחלקתי הינו קורס המושתת על הרצאות של מורים מן החוג ומחוצה לו לצד תלמידים מתקדמים (מוסמך ודוקטורט) ובו יוצגו מחקרים פרי עטם.
הסמינר נועד לחזק את האינראקציה בין מורים לתלמידים ולקיים קהילת שיח אקדמית במסגרת החוג.
הסמינר יינתן אחת לשבועיים-שלושה במהלך שנת הלימודים והוא קורס חובה 2 נ"ז לתלמידי המוסמך בחוג (תלמידים שלמדו בתשע"ח פורום מחקר פטורים מהסמינר המחלקתי)
כל מרצה יעביר מראש חומר קריאה עליו יתבסס הדיון לאחר ההרצאה.

כל התלמידים הרשומים לקורס יידרשו להגיש תגובה קצרה בכתב לכל חומרי הקריאה. הגשת התגובה היא לפני כל שיעור. לא תתקבלנה תגובות באיחור.

 

 

קורס קריאה מודרכת

תלמידים רשאים לכלול בתכנית הלימודים קורס של "קריאה מודרכת" בהיקף 2 נ"ז או 4 נ"ז, על נושא שיוסכם עם המנחה המדריך.

הלימוד בקורס מלווה בדיווחים על הקריאה ובפגישות מסודרות עם המרצה שתתקיימנה לפחות אחת לחודש. אם התלמיד יבחר לכתוב עבודה סמינריונית, הקורס ייחשב כסמינריון.

מתחילת הסמסטר ובמהלך הקורס יש למלא טופס דיווח התקדמות (להורדה לחצו כאן) עליו יחתום המרצה ויעביר את הציון למזכירות.