סגירת תואר בוגר

 

14.2 חישוב ציון הגמר לתואר

ציון הגמר לתואר בוגר ייקבע על סמך הציונים (למעט המוגדרים בסעיף 9.2) של כל הקורסים הנדרשים על פי תכנית הלימודים לתואר ב פקולטה שבה למד – ורק על פיהם, וללא התייחסות לשיוך החוגי של הקורסים. ציון הגמר לתואר בוגר יחושב כממוצע משוקלל של הציונים הסופיים בקורסים לעיל, כדלקמן:

א. הציון הסופי בקורס יוכפל במספר נקודות הזכות של הקורס.

ב. סכום המכפלות יחולק בסכום הנקודות.

ציון גמר חוגי ייקבע באותו אופן על פי כל הקורסים הנדרשים בתכנית הלימודים החוגית ורק על פיהם (למעט המוגדרים בסעיף 9.2). גם במסלול דו-חוגי ייקבעו כאמור לעיל הציון החוגי בכל אחד מהחוגים. קורסים הדרושים לתואר ולא לחוג ייכללו בחישוב הציון הסופי לתואר ולא בחישוב הציון הסופי לחוג/ים.

שלבים לסגירת תואר בחוג:

1. יש למלא טופס בקשה לסגירת תואר
2. מזכירות החוג תכין את השקלול ותעביר אותו לאישורו של התלמיד עם טופס אישור שקלול לחתימה
3. לאחר קבלת השקלול וטופס האישור החתום, מזכירות החוג תעביר את הבקשה לסגירת תואר למזכירות הפקולטה בה התלמיד רשום.
 

בהצלחה!