עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תזה)

(נהלים אלו תקפים רק לתלמידים אשר התחילו את לימודי המוסמך שלהם בשנת תשע"ב ואילך) 

 

בישיבת מליאת הפקולטה נדרשנו לחידוד הנוהלים הקשורים בהגשה ואישור עבודה סמינריונית מחקרית (תיזה) במסלול המ"א המחקרי.

 הנוהל האוניברסיטאי קובע:

"נושא העבודה המחקרית ייקבע בהתייעצות בין התלמיד/ה והמורה, ויובא לידיעתו של ראש החוג.מזכירות החוג תעביר את פרטי העבודה למזכירות לענייני הוראה.

העבודה (כולל הערות וביבליוגרפיה) תהיה בהיקף של 80-40 עמודים רווח כפול במעבד תמלילים; דיאגרמות, תמונות, טבלאות ונספחים טקסטואליים הנדרשים בנושאים מסוימים לא יובאו במנייןעמודים זה. ... העבודה תיקרא על ידי המדריך האישי וע"י מורה נוסף, שייקבע ע"י ועדת ההוראה. הוועדה תקבע את הקורא השני רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמדריך (כולל חוות דעת מנומקתוציון מספרי) המאשרים את הגשת העבודה לשיפוט. ראש החוג, בהתייעצות עם המדריך, יציע בכתב לוועדה שמות של שני מורים לפחות, שיכולים לשמש כקורא שני.... הקורא השני יעביר את חוותהדעת על העבודה (כולל ציון מספרי) למזכירות ועדת ההוראה תוך חודשיים מקבלת העבודה."

 על מנת לעמוד בנוהל זה קבענו מספר כללים אדמיניסטרטיביים.

 התלמיד יגיש תוכנית כתובה לפני תחילת כתיבת העבודה.

ההיקף והפורמט של תוכנית זו ייקבעו בכל חוג בנפרד ו/או בין התלמיד למנחה. תוכנית זו אינה הצעת מחקר מלאה (כגון הצעת מחקר לדוקטוראט או לקרן מחקר) אולם היא צריכה להגדיר את אובייקט המחקר, את מטרות המחקר ואת היקפו (לא בעמודים אלא בעומק/רוחב). חשוב להדגיש שמעבר לערך הדידקטי של עצם הכנת התוכנית היא מהווה חוזה, או זכרון דברים מחייב שמטרתו לאשרר את תחילת מערכת יחסים של מדריך-מודרך בינכם לבין המנחה שבחרתם, להגדיר את הנדרש מכם ולהוות בסיס מוסכם לבוררות אם חלילה יחול כשל כלשהו בהמשך הדרך.

  • תכנית העבודה המחקרית למוסמך תהיה חתומה על ידי הסטודנט שהגיש אותה, על ידי המדריך, ועל ידי ראש החוג. עותק אחד שלה יימסר למזכירות הפקולטה ועותק אחר יישמר בתיקו של התלמיד במזכירות החוג.

לאחר תקופת התאמה רלוונטית מזכירות הפקולטה תפסיק לקבל עבודות מ"א שעבורן לא הופקדה תכנית עבודה. בכל מקרה כל עוד לא הוגשה למזכירות הפקולטה תוכנית חתומה, כל התייחסות שלנו לתלמיד תהיה מתוך הנחה שלא התחיל עדיין את שלב העבודה על התיזה.

 · בעת הגשת העבודה במזכירות הפקולטה אנחנו נדרוש מכם אישור בכתב מהמדריך שזהו הנוסח הסופי של העבודה והוא מאשר את הגשתה לשיפוט (אלא אם כן יש כבר בידנו חוות דעת וציון ברגע הגעת העבודה למזכירות).

 מכאן גם נובע שאתם, בעת תכנון הגשת העבודה, צריכים לתאם עם המדריך; להקצות לו פרק זמן מתאים לקרוא את העבודה ולהעיר הערות; ולהקצות לעצמכם פרק זמן מתאים לתקן את ההערות הללו. תאריך הגשת העבודה – לצרכי חישוב הזמן המוקצב לבדיקה או לכל צורך אדמיניסטרטיבי אחר – הוא התאריך שנרשם במזכירות בזמן הגשת הנוסח הסופי ביחד עם האסמכתה מהמדריך.

 אנחנו מקוים שהקפדה על נוהלים אלה תהפוך את תהליך ההנחיה ליעיל יותר ותקצר את משך הבדיקה.

 שימו לב! על כל תלמיד מוסמך למלא את "טופס הצעת מחקר" ולהגישו במזכירות החוג ובמזכירות לענייני הוראה, לאחר שהחתים את המדריך לתזה ואת ראש החוג.

  

שינויים בנוהל הגשת עבודה סמינריונית מחקרית (תיזה) בפקולטה למדעי הרוח

 ועדת ההוראה החליטה בישיבתה האחרונה לעבור לנוהל של הגשה דיגיטלית של עבודות מ"א בפקולטה, כדלהלן:

 

 1.      העבודה תוגש למזכירות לענייני הוראה של הפקולטה בעותק מודפס אחד. לדף הראשון של העבודה ייצורף אישור של המדריך, בנוסח הבא:

 

        הריני  לאשר שהעבודה הזו נכתבה בהדרכתי, והנוסח המוגש בזאת הוא סופי ומוכן למסירה לקורא חיצוני.

אישור זה יהיה  חתום ע"י המדריך בכתב יד.

2.      במקביל, יישלח הסטודנט עותק אלקטרוני בפורמט PDF למזכירות (humanities@savion.huji.ac.il).

3.      המדריך יישלח במקביל את חוות דעתו והציון, בדואר אלקטרוני, למזכירות לענייני הוראה, ביחד עם הצעה לקוראים-חיצוניים. הצעה זו תכלול כתובת אימייל עדכנית של כל אחד מהקוראים המוצעים.

4.      במידה שאחד או יותר מהקוראים המוצעים איננו מורה תקני ופעיל באוניברסיטה העברית (קרי: עובד במוסד אחר, מורה ללא תקן, אמריטוס, נמצא בשבתון או בחל"ט) חלה אחריות על המדריך לוודא שהקורא המוצע יהיה מוכן לקרוא את העבודה, אם תימסר לו, בטרם הוא מעלה את שמו כקורא פוטנציאלי.

5.      העבודה תיחשב כ"מוגשת" רק לאחר שנתמלאו התנאים (1) – (4). בשלב זה יקבלו התלמיד והמדריך אימייל המאשר את הגשת העבודה. התאריך של האימייל הזה הוא התאריך הקובע מבחינתו של התלמיד לצורכי משך זמן הבדיקה, תשלומי שכ"ל וקנסות פיגורים, וכיוב'.

6.      הפניה לקורא החיצוני שנבחר תיעשה בדואר אלקטרוני ותכלול עותק PDF של העבודה. תאריך הפניה הזו הוא הקובע מבחינת הקורא לצורכי משך בדיקה וכיוב'.

7.      קורא שאינו יכול לעמוד במטלת הבדיקה מסיבה כלשהי יודיע על כך למזכירות לענייני הוראה (כולל פרוט הסיבה) מיידית באימייל חוזר.

8.      קורא שירצה לקבל עותק קשיח של העבודה יודיע על כך למזכירות לענייני הוראה באימייל חוזר ויצרף כתובת דואר (snail mail) מעודכנת. אין בתאריך הגעתו (או אי-הגעתו) של העותק הקשיח לקורא בכדי לשנות את התאריך הקובע לצורכי השלמת הבדיקה.

9.      היה ומזכירות לענייני הוראה שלחה את העותק הקשיח—יתבקש התלמיד להפקיד עותק קשיח נוסף במזכירות.

10.  עם השלמת תהליך הבדיקה יישלחו עותקים אלקטרוניים לספרית הר הצופים ולספריה הלאומית, יקוטלגו שם כחלק מהאוסף הדיגיטלי, ויונגשו לקהל הקוראים דרך האינטרנט. התלמיד יוכל לקחת ממזכירות לענייני הוראה את העותק הקשיח המופקד שם. אם לא יבוא לקחתו תוך זמן סביר, העותק ייגרס.

 אנחנו מקוים שהנוהל החדש ייפשט ויקצר את תהליכי ההגשה והבדיקה של עבודות סמינריוניות מחקריות וימנע מקרים עצובים שבהם עבודות נסעו הלוך ושוב ב-snail-mail תוך בזבוז זמן יקר הן של הבודקים והן של הסטודנטים, הלכו לאיבוד, שכבו בתאו של מורה הנמצא בשבתון וכיוב' תקלות.

 

 אם יש סיבה מהותית מדוע אי אפשר להגיש את העבודה בעותק אלקטרוני, נבקש מכתב הסבר מהמנחה, בעת הגשת העבודה. במקרה זה תוגש העבודה בשלושה עותקים קשיחים, עפ"י הנוהל שהיה מקובל עד כה.

 

 תוקף ההנחיות החדשות יחול על כל העבודות שיוגשו מה-1/6/2013 אם כי אפשר (ומומלץ) להגיש עבודות עפ"י נוהל זה באופן מיידי.