סמינר מחלקתי

סמינר מחלקתי הינו קורס המושתת על הרצאות של מורים מן החוג ומחוצה לו לצד תלמידים מתקדמים (מוסמך ודוקטורט) ובו יוצגו מחקרים פרי עטם.
הסמינר נועד לחזק את האינראקציה בין מורים לתלמידים ולקיים קהילת שיח אקדמית במסגרת החוג.
הסמינר יינתן אחת לשבועיים-שלושה במהלך שנת הלימודים והוא קורס חובה 2 נ"ז לתלמידי המוסמך בחוג (תלמידים שלמדו בתשע"ח פורום מחקר פטורים מהסמינר המחלקתי)
כל מרצה יעביר מראש חומר קריאה עליו יתבסס הדיון לאחר ההרצאה.

כל התלמידים הרשומים לקורס יידרשו להגיש תגובה קצרה בכתב לכל חומרי הקריאה. הגשת התגובה היא לפני כל שיעור. לא תתקבלנה תגובות באיחור.